Pomiary elektryczne

Pomiary Elektryczne w Warszawie

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu przeglądów i pomiarów bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Szeroki zakres usług wykonujemy z należytą starannością i dokładnością przez wykwalifikowaną kadrę z niezbędnymi uprawnieniami na terenie całego kraju. Od pomiarów bezpieczeństwa instalacji elektrycznej przez przeglądy rozdzielni elektrycznych, instalacje odgromowe do pomiarów oświetlenia. Realizowane pomiary wykonywane są zgodnie z normą PN-HD60364-6:2016-07 atestowanymi i certyfikowanymi urządzeniami wiodącej marki Sonel.

Pomiary elektryczne w Warszawie

Usługi pomiarowe wykonywane przez naszą firmę:

– pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej
– pomiary okresowe 5-cio letnie
– pomiary bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych
– pomiary oświetlenia awaryjnego
– pomiary oświetlenia ewakuacyjnego
– pomiary oświetlenia na stanowisku pracy
– pomiary instalacji odgromowej

Rodzaje badań wykonywanych podczas pomiarów odbiorczych i okresowych:

– pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (skuteczności zerowania / pomiar impedancji pętli zwarcia)
– pomiar rezystancji izolacji
– pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego
– pomiar prądu upływu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego
– pomiar rezystancji instalacji odgromowej
– sprawdzenie zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Dlaczego należy wykonywać pomiary elektryczne? 

Obowiązek przeprowadzania pomiarów elektrycznych nakłada na właściciela lub zarządcę budynku ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) dzieląc je na dwa rodzaje:
– pomiary elektryczne odbiorcze
– pomiary elektryczne okresowe (5-cio letnie)

Kiedy wykonuje się pomiary elektryczne odbiorcze? 

Pomiary elektryczne odbiorcze wykonuje się po ukończeniu montażu nowej instalacji elektrycznej, a przed przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji jak również po każdorazowej jej modernizacji.

Kiedy wykonuje się pomiary elektryczne okresowe?

Pomiary elektryczne okresowe wykonuje się co najmniej raz na 5 lat by zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej. Niezbędne jest również do wypełnienia warunków ubezpieczenia nieruchomości w przypadku wypłaty odszkodowania.

Każde pomiary zakończone są niezbędną dokumentacją wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostarczamy ją do Państwa w wersji papierowej oraz elektronicznej.

inż. Adrian Szewczyk

inż. Adrian Szewczyk

Zapraszam do kontaktu

Napisz:

biuro@dobrava.pl

Zadzwoń:

+48 531 600 518

Zaufali nam: